POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

                                        

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

 

ACEASTĂ PAGINĂ WEB SE ADRESEAZĂ EXCLUSIV UTILIZATORILOR CU VÂRSTA PESTE 18 ANI.

 

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrăriiunde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

1. Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

 

OBICEIURI SANATOASE SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.

 

2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

  • Nume și prenume
  • Nume companie 
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • Tara/regiune
  • Judet
  • Oras
  • Cod Postal

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 

COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 

Pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele OBICEIURI SANATOASE SRL aveți posibilitatea să completați formularul de contact pus la dispoziție pe www.artisanbakery.ro la secțiunea Contact.

Totodată aveți posibilitatea să ne contactați folosind serviciul WhatsApp pus la dispoziție la numărul de telefon +40 758 672 566.

Prin completarea formularului sau folosirea serviciului WhatsApp, vă solicităm și colectăm de la dvs.: numele, prenumele, adresa de email.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă interesul legitim al societății de a face recrutări de personal în vederea punerii la dispoziția unor terți. Datele dvs. nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de OBICEIURI SANATOASE SRL pe o perioadă de 1 an. Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului de contact nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

 

ÎNSCRIERE – ÎNREGISTRARE CV

 

Pentru a putea comanda produse de pe site-ul nostru cu ridicare in locatie, aveți posibilitatea să completați datele de facturare si sa plasati comanda pus la dispoziție pe webshopul de la www.artisanbakery.ro sau să ne sunati la numărul de telefon +40 758 672 566.

Prin completarea datelor personale de facturare, vă solicităm și colectăm de la dvs. următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de email, regiune/tara, oras, judet, cod postal, strada, numar strada.

Temeiul prelucrării acestot datelor cu caracter personal îl reprezintă interesul legitim al societății de a face recrutări de personal în vederea punerii la dispoziția unor terți. OBICEIURI SANATOASE SRL va păstra datele dvs. pe o perioadă de 1 an de la data primirii comenzii. Scopul prelucrării datelor îl reprezintă contactarea/facturarea pe numele clientului a comenzii si pregatirii acesteia.

Datele dvs. nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare..

Vă asigurăm de faptul că datele dvs. sunt păstrate în condiții corespunzătoare de securitate și că nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele prezentate.

Datele dvs. vor putea fi transferate către societățile din Uniunea Europeana la dispoziția cărora subscrisa recruteaza personal, conform obiectului său de activitate.

 

COOKIE-URI

 

Site-ul www.artisanbakery.ro foloseşte cookie-uri de sesiune (obligatorii). Cookie-ul reprezinta un fisier de tip „.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dvs., să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia.

Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

OBICEIURI SANATOASE SRL nu are acces și nu poate controla Coockies setate de alte site-uri. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookies setate de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta.

Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

 

3.      Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

 

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online.

4.      Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

 

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v- ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată la adresa de email contact@artisanbakery.ro

 

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.